یکی از دغدغه های کارخانجات و کارگاههای بزرگ مدیریت نگهبانان در آن مجموعه می باشد .  مهرپردازش جهت نظارت دقیق مدیران بر نگهبانان خود و بالا بردن سطح امنیت اقدام به فروش محصول جدید دستگاه گشت و نگهبانیMT100 گردیده است.......
دستگاه گشت و نگهبانی MT100 دستگاه گشت و نگهبانی MT100