بله، سیستم کنترل تردد هوشمند قابلیت انعطاف را داراست. این سیستم قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس نیازهای سازمان شما است. می‌توانید تنظیمات دسترسی، ساعات کاری، سطوح دسترسی و سایر پارامترها را برای هر فرد یا گروه مشخص کنید. همچنین، می‌توانید گزارشات جامعی درباره حضور و غیاب کارکنان و استفاده از منابع را دریافت کنید. این امکانات انعطاف پذیری را برای سازمان شما در مدیریت تردد و کنترل امنیت فراهم می‌کند.